İmkansız Birini Kendine Aşık Etmek İçin Dua

      Yorum yok İmkansız Birini Kendine Aşık Etmek İçin Dua

Çok sevdiğiniz fakat konuşmak için bile ulaşamadığınız kişiler olmuştur değil mi. Ya çok üstten biridir,ya çok zengin biridir, veya kadınlardan ağzı yanmış ve başka kadın hayatına istemeyen bir kimsedir, evlenmiş boşanmış ve evlilikten korkan biridir veya yanında çalıştığınız patronunuzdur ama bir şekilde büyük bir engel var da ona açılamıyorsanız, açıldığınız halde size olumlu bir yanıt gelmiyorsa, sizin için maddi manevi büyük bir engel var ise, işte bu imkansız birini kendine aşık etmek için dua yöntemini denerseniz bizinillah etkisini görürsünüz.

sabah namazından önce Ya Latif 1200 adet zikrederek ezan beklenir, sabah namazı kılındıktan sonra aşağıdaki duayı 101 adet okuduğu takdirde oldukça güzel bir sonuç elde edilir.

Bismillâhirrahmânirrahıym.

Ve sallâllahü alå seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Elhamdü Hillâhi rabbil alemiyn. Errehmånirrahıym. Máliki yevmiddiyn. Iyyake na’büdü ve iyyâke neste’ıyn. Ihdinassıråtal müstekayme sıråtalleziyne en’amte aleyhim gayril mağdabi aleyhim ve leddálltyn Kul hüvallahü ehadün Allahüs samedü. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehadün. Kul eüzü birabbil feláku min şerri må haleka ve min şerri gåsikın izå vekabe. Ve min şerrin neff&såti fillukadi ve min şerri hasidin izá hasede. Kul eûzü birabbin nasi melikin nåsi ilâhin nasi min şerril vesvåsil hannåsi ellezi yüvesvisü fiy sudůrinnasi minelcinneti vennåsi. Rabbena lå tüâhızna in nesiynå ev ahta’nå rabbenå ve là tahmil aleynå isran kemå hameltehü alellezlyne min kablinå rabbenâ ve la tühammilnå må lå tåkate lena bihi va’fü annå vağfir lenå verhamnå. Rabbenå ve lå tihammilnå må lå tåkate lena bihi va’fü annå vagfir lena verhamnâ. Rabbenâ ve là tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihi va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alelkavmil kâfiriyne. Ve ilâhüküm ilâhün vâhıdün lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahıymü. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü. Hüvellezî yüsavvirüküm fil’erhami keyfe yeşâü. Lâ ilâhe illâ hüve şehidallahü ennehü lâ ilâhe illâ hüve velmelaiketü ve ülül’ılmi kaimen bilkıstı lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiymü. Allahü lâ ilâhe illâ hüve leyecmeanneküm ila yevmil kıyâmeti la raybe fiyhi zâlikümullahü rabbüküm lâ ilâhe illâ hüve ittebi mâ ühıye ileyke min rabbike lâ ilâhe illâ hüve. Kul yâ eyyühennâsü innî resûlüllahi ileyküm cemiy’anillezî lehü mülküssemavâti vel’ardi lâ ilâhe illâ hüve ve mâ ümirû illâ liya’büdû ilâhen vâhıden lâ ilâhe illâ hüve. Fein tevellevífekul hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve. Âmentü ennehü lâ ilâhe illelleni âmünei bihi benû isrâiyle fein lem yesteciybû leküm fa’lemû ennemâ ünzile bilmillâhi ve en la ilahe illa hüve kul rabbi la ilahe illa hüve en enzirû innehü la ilahe illâ ene fettekûni, Allahü la ilahe illa hüve lehül esmâül husna inni enallahü lâ ilâhe illa ene fa’budni Innemâ ilâhükümullahüllezi lâ ilâhe illå hüve ve må erselná min kablike minresûlin illâ nûhiy ileyhi ennehü lâ ilâhe illâ ene fa’büdûni. Ve zennûni iz zehebe muğâdıben fezanne en len nakdire aleyhi fenâdâ fizzulümâti en la ilahe illa ente. Fetealallahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil keriymi. Allahü 1 ilâhe illâ hüve rabbül arşil azıymi, Allahü lâ ilâhe illâ hüve lehül hamdü fil’ûlâ vel’âhireti ve la ted’u maallahi ilâhen âhare là ilâhe illâ hüve kul min hâlikın gayrullahi yerzükuküm minessemâi vel’ardı Lâ ilâhe illâ hüve ennehüm kånû izå kayle lehüm lå ilâhe illallahe yestekbirüne yahlikuküm fi bütüni ümmehâtiküm halkan min ba’di halkın fi zulümâtin seläsin. Záli. kümullahü rabbüküm hâliku külli şey’in la ilahe illa hüve hüvel hayyü là ilâhe illâ hüve yuhyi ve yümiytü fa’lem ennehü lâ ilâhe illallahü hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmânirrahıymü. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel melikül kuddüsü. Allahü la llâhe illâ hüve ve alâllahi fel yetevekkelil mü’minûne. Rabbül meşriki velmagribi là tâhe illa hüve fettehızhü vekiylen.Allahümme ahrisnâ biaynikelleti lâ tenâmü vekfina bike nefikellezî lâ yürâmü verhamnâ bikudretike inneke alâ külli şey’in kadiyrün. Yâ hayyü ya kayyümü tehassunen bike fahhamna bihimâyetike ya haliymü ya settarü ve edhılnâ ya evvelü ya åhirü fi meknúnin ğaybin sirrin maşaallahü lå havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ve ecirnâ min hızyike ve min şerri ibâdike vadrib aleynâ sürâdikatü hıfzıke ve edhılnâ fi hifzı inâyetike vecid aleynâ bihayrin minke ya erhamerrâhımiyne. Bismillâhi ve billâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhil aliyyil azıymi. Bismillâhıhtecebná ve bihaylillahi’tesamná ve bikuvvetillâhi istemsenâ femen erednâ bisùin ev kâdenâ bikeydin kâne biiznil…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir